Новини • БОПГА

Общо годишно отчетно събрание 2023

актуално
(English text below)

Покана

Управителният съвет на Сдружение "Българско общество по психоанализа и групова анализа", във връзка с чл. 21 (1) от Устава на сдружението има удоволствието да ви покани на Общо годишно отчетно събрание на 28 септември 2023 г. (четвъртък) от 18:30 ч. (местно време в София, България), при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността през 2022. Обсъждане и приемане на отчета за дейността през 2022.
2. Финансов отчет за 2022. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2022.
3. Вземане на решение за обявяване на отчета за дейността и годишния финансов отчет за 2022 в Търговския регистър и в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията в законоустановения срок и съгласно законовия ред.
4. Разни.

Място на събитието:
София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" 58, Проджект Лаб, ет. 3, зала „Корал“,
както и онлайн на следния Zoom линк: https://us02web.zoom.us/j/83883620565?pwd=dWp0T0VBOEo3dGRaWW5xckVvOUhhdz09
Meeting ID 838 8362 0565
Passcode 915171

Упълномощаване
Във връзка с Чл. 22 (4) от Устава „Едно лице може да представлява на Общото събрание не повече от един член на Обществото въз основа на писмено пълномощно.“

Потвърждение на участието до groupanalysis.bg@gmail.com.

.......................................................

Invitation

The Management Board of the Association "Bulgarian Society for Psychoanalysis and Group Analysis", in accordance with Article 21 (1) of the Statutes of the Association, is pleased to invite you to the Annual General Meeting on September 28th, 2023 (Thursday) at 6:30 pm (EET, local time in Sofia, Bulgaria), with the following agenda:

1. Activity Report 2022. Discussion and adoption of the 2022 activity report 2022.
2. Financial report for 2022. Discussion and adoption of the 2022 annual financial report.
3. Decision on the publication of the 2022 activity report and the annual financial statement for 2022 in the Commercial Register and in the Register of Non-Profit Legal Entities at the Registry Agency within the statutory period and in accordance with the statutory procedure.
4. Miscellaneous.

Venue:
1202 Sofia, 58, Blvd. "Knyaginya Maria Louisa, Project Lab, floor 3, Koral hall,
and online at the following Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83883620565?pwd=dWp0T0VBOEo3dGRaWW5xckVvOUhhdz09
Meeting ID 838 8362 0565
Passcode 915171

Proxy
With reference to Article 22 (4) of the Articles of Association, "A person may represent not more than one member of the Society at a General Meeting on the basis of a written proxy".

Confirmation of attendance to groupanalysis.bg@gmail.com.