Общо събрание

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Българско общество по групова анализа и групови процеси“, във връзка с чл. 21(1) от Устава на сдружението, има удоволствието да ви покани на Годишно общо събрание на 26 септември 2019 година (четвъртък) от 13:30 часа.

Дневен ред
1. Съдържателен отчет на УС
2. Финансов отчет на УС
3. Разни

Място: Център за култура и дебат „Червената къща“, ул. „Любен Каравелов“ 15, София 1142

Общото събрание е върховен орган на Обществото и се състои от всички негови членове.

В Общото събрание има право да участва по един представител на всяко дружество – член на Обществото, който е от лицата, нейни представители по закон. Законният представител може да упълномощи друго лице за конкретно общо събрание.

Редовно Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

Годишни събрания на обществото са се провеждали на следните дати:
30 юни 2018 год.
30 април 2017 год.
30 януари 2016 год.
13 декември 2014 год.
27 септември 2013 год. – Учредително събрание