Обучение

Българското общество по психоанализа и групова анализа съвместно с Университет „Зигмунд  Фройд“, Виена и в партньорство с Психоаналитичен семинар Инсбрук

набират кандидати за

Международна обучителна програма по психоанализа и групова анализа

Какво?

Българското общество по психоанализа и групова анализа съвместно с Университет „Зигмунд Фройд“, Виена и в партньорство с Психоаналитичен семинар Инсбрук провежда специализирана 4-годишна обучителна програма по психоанализа и групова анализа. Успешното завършване на програмата води до придобиването на професионална квалификация психоаналитик и групов аналитик и издаване на съвместна диплома на БОПГА, SFU и PSI.

Програмата за пръв път предлага психоаналитично обучение специализирано и се осъществява от международен екип от обучители, тренинг аналитици и супервизори. Обучението се състои от лична обучителна анализа, теоретична подготовка, личен опит в група чрез метода на груповата анализа, клинична практика под супервизия и литературни семинари. Теоретичната част се провежда изцяло на английски език. Останалите части от обучението се провеждат на български и английски език. Обучението се осъществява в София.

Одобрените за участие в програмата кандидати стават анализанти на БОПГА и асоциирани членове на обществото.

За кого е предназначена програмата?

Програмата е подходяща за всеки, който има интерес от професионално обучение, предоставящо възможност за едновременно усвояване на теорията и практиката на индивидуалния и груповите подходи в психоанализата, което води до придобиване на знания, професионални умения и квалификация. Обучението в програмата изисква способност за дългосрочно посвещаване и нагласа към преминаване през задълбочен обучителен процес и личностно изследване.

Изисквания към кандидатите

– Завършена магистърска степен в областта на хуманитарните, социалните или хуманните науки; (При определени условия се допускат и кандидати от други области на университетско образование.)
– Отлично владеене на английски език.

Как да кандидатствате?

Кандидатстването става с представянето на следните документи:
– Попълнен формуляр за кандидатстване по образец (попълва се на английски език).
Задължителни приложения към формуляра за кандидатстване:
– Сканирана/и диплома/и за висше образование (прилагат се дипломи от всички придобити до момента нива на висше образование, вкл. докторска степен);
– Сканирани дипломи за професионално обучение в областта на други направления на психотерапията (ако е приложимо).
Броят на местата в програмата е ограничен.

Може да кандидатстване онлайн тук.
Формуляр
за кандидатстване през имейл може да изтеглите оттук.

Формулярът за кандидатстване – и при двата начина – се попълва на английски език. Придружаващи документи и при двата начина на кандидатстване се изпращат, в отделен файл всеки, напр. цялата диплома за завършена магистърска степен сканирана в един файл, на groupanalysis.bg@gmail.com. Те се предоставят на езика, на който са издадени, ако той е български или английски. В случай на документ на друг език, се представя превод на български или английски език.
Попълвайки формата за кандидатстване, се съгласявате данните Ви да бъдат съхранявани и обработвани съгласно GDPR регулацията на ЕС.

Срок за кандидатстване

Заявки за включване в програмата се приемат текущо.

Как избираме участниците?

Изборът на кандидати за включване в обучителната програма се осъществява след внимателна преценка на личните и професионални качества на кандидатите, на два етапа.

Първият етап е първоначален подбор по документи. Одобрените на този етап кандидати ще бъдат информирани за резултата до 2 седмици след датата на подаване на документи. Те ще бъдат поканени на индивидуално (screening / take-in) интервю с двама обучаващи аналитици.

Вторият и окончателен етап e потвърждаване на одобрението на кандидата за включване в обучителната програма. То се случва не по-късно от 1 месец след провеждането на индивидуално (screening / take-in) интервю.

Цена на обучението

Цената на предлаганото обучение е съобразена със стандарта в България и съпоставима с аналогични обучения по психоанализа в страната. Формира се на базата на единна за всички участници такса за теоретичните семинари, литературните семинари и груповата работа чрез метода на груповата анализа. Към нея се добавя индивидуалната част за всеки участник свързана с лична обучителна анализа (от 1-вата година на обучение) и супервизията на клиничната практика (от началото на 2-рата година на обучение).

Предварителни дати на семинарите и другите модули от обучението през 2019 година

Теоретични семинари: 05-09 февруари, 16-20 юли, 24-28 септември (tbc), 03-07 декември.

За информация и въпроси

groupanalysis.bg@gmail.com / +359(0)888952500