Общо годишно отчетно-изборно събрание

English translation below

Здравейте!

Управителният съвет на Сдружение „Българско общество по групова анализа и групови процеси“, във връзка с чл. 21 (1) от Устава на сдружението има удоволствието да ви покани на Общо годишно отчетно-изборно събрание на 25 юни 2022 г. (събота) от 11:00 часа (местно време в София, България), при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността
2. Финансов отчет
3. Вземане на решение за обявяване на отчета за дейността и годишния финансов отчет за 2021 в Търговския регистър и в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията в законоустановения срок и съгласно законовия ред.
4. Избор на нов Управителен съвет
5. Избор на Консултативен съвет
6. Избор на Комисия по етика
7. Промяна на името на сдружението
8. Разни

Място на събитието:
София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 58, ет. 2, зала „Роял“, Проджект Лаб,
както и онлайн на
https://us02web.zoom.us/j/83698613223pwd=Ym0xMlNWanJLbTR4d1dEVXBZMFNMZz09
Meeting ID: 836 9861 3223
Passcode: 659420

Отчета за дейността и финансовия отчет за 2021, както и други материали за събранието, може да виждате на този линк.

Упълномощаване
Във връзка с Чл. 22 (4) от Устава „Едно лице може да представлява на Общото събрание не повече от един член на Обществото въз основа на писмено пълномощно.“

Поздрав,
Цветелина Йосифова
Председател, от името и за Управителния съвет

***

Dear all!

The Management Board of the Association „Bulgarian Society of Group Analysis and Group Processes“, in connection with Art. 21 (1) of the Articles of Association has the pleasure to invite you to the Annual General Reporting and Elections Assembly Meeting on June 25th, 2022 (Saturday) at 11:00 am EET (local time in Sofia, Bulgaria), with the following agenda:

1. Activity report
2. Financial report
3. Taking a decision for announcing the Activity report and the Annual financial report for 2021 in the Commercial register and in the Register
of non-profit legal entities at the Registry Agency within the statutory period and in accordance with the law.
4. Election of a new Management Board
5. Election of Advisory Board
6. Election of Ethics Committee
7. Change of the name of the Association
8. Miscellaneous

Venue: Sofia 1202, 58, Knyaginya Maria Luiza Blvd., 2nd floor, Royal Hall, Project Lab,
as well as online at
https://us02web.zoom.us/j/83698613223pwd=Ym0xMlNWanJLbTR4d1dEVXBZMFNMZz09
Meeting ID: 836 9861 3223
Passcode: 659420

You can see the activity report and the financial report for 2021, as well as other materials for the meeting, at this link.

Authorisation
In connection with Art. 22 (4) of the current Statute of the Association ‘A person may represent by means of a written procuration only one member of the Association at the General Assembly.’

Best wishes,
Tzvetelina Iossifova
Chairperson, On behalf of and for the Management Board

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.