Общо годишно отчетно събрание / 26 септември 2021, 15:00 часа

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Българско общество по групова анализа и групови процеси“, във връзка с чл. 21(1) от Устава на сдружението, има удоволствието да ви покани на Общо годишно отчетно събрание на 26 септември 2021 г. (неделя) от 15:00 часа (местно време в София, България) при следния дневен ред:

1. Съдържателен отчет
2. Финансов отчет
3. Промени в Устава на сдружението
4. Разни

Място на провеждане на събранието: ул. „Сан Стефано“ 27, вход В, партер вдясно, (най-долният звънец на входа на кооперацията, с номер 2), София 1504, България

Отчетите, настоящия Устав и предложенията за промени в него, може да виждате на този линк.

Упълномощаване
Във връзка с Чл. 22 (4) от действащия Устав „Едно лице може да представлява на Общото събрание не повече от един член на Обществото въз основа на писмено пълномощно.“

Молим за потвърждение на участието на groupanalysis.bg@gmail.com.

Поздрав!
Цветелина Йосифова
Председател, от името и за Управителния съвет

***
INVITATION

The Management Board of the Association ‘Bulgarian Society for Group Analysis and Group Processes’, in connection with Art. 21 (1) of the Statute of Association has the pleasure to invite you to the Annual General Assembly Meeting on September 26, 2021 (Sunday) at 15:00 EET (3:00 pm local time in Sofia, Bulgaria) with the following agenda:
Content report

  1. Content report
  2. Financial report
  3. Changes in the Statute of the association
  4. Miscellaneous

Venue: 27, San Stefano Str., Entr. V (3rd), ground floor, (the lowest bell at the entrance of the building, with number 2), Sofia 1504, Bulgaria.

You can see and follow the reports, the present Statute, as well as the proposals for changes in the Statute, at this link.

Authorisation
In connection with Art. 22 (4) of the current Statute of the Association, ‘A person may represent by means of a written procuration only one member of the Association at the General Assembly.’

Please confirm your participation in writing to groupanalysis.bg@gmail.com.

Best wishes,
Tzvetelina Iossifova
Chairperson, On behalf of the Management Board

Общото събрание е върховен орган на Обществото и се състои от всички негови членове.

В Общото събрание има право да участва по един представител на всяко дружество – член на Обществото, който е от лицата, нейни представители по закон. Законният представител може да упълномощи друго лице за конкретно общо събрание.

Общи годишни събрания на обществото са се провеждали на следните дати:
26 септември 2019 г.
30 юни 2018 г.
30 април 2017 г.
30 януари 2016 г.
13 декември 2014 г.
27 септември 2013 г. – Учредително събрание