Общо събрание

Общото събрание е върховен орган на Обществото и се състои от всички негови членове.

В Общото събрание има право да участва по един представител на всяко дружество – член на Обществото, който е от лицата, нейни представители по закон. Законният представител може да упълномощи друго лице за конкретно общо събрание.

Редовно Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

Годишни събрания на обществото са се провеждали на следните дати:
30 юни 2018 год.
30 април 2017 год.
30 януари 2016 год.