Етичен кодекс

ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ ЗА ГРУПОВИ АНАЛИТИЦИ / ПРОЕКТ ETHICAL PRINCIPLES FOR GROUP ANALYSTS / PROJECT
І. Отношение I. Attitude
1. Задачата на груповия аналитик е да служи на всеки член на групата, както и на групата като цяло, като пази и утвърждава достойнството на членовете на групата.

 

2. Груповият аналитик води групата по демократичен начин като подтиква свободното изразяване на идеи и чувства в групата.

3. Груповият аналитик работи с групата по начин, по който членовете й са уважавани за техните икономически, социални, културни, политически, религиозни различия или поради разликата в пола и възрастта им.

 

4. Груповият аналитик поема отговорност в и извън групата за неговото/нейното участие в резултатите от предложената работа.

 

 

5. Груповият аналитик оповестява своята философия на работа и автобиографията си (относно професионалната информация) на груповите участници и третите лица.

 

6. Груповият аналитик е наясно със своите предразсъдъци, за да не нарани достойнството на кой да е член на групата. Това помага и на членовете на групата да осъзнават собствените си предразсъдъци.

 

7. Груповият аналитик не налага своите ценности на групата, а помага на членовете да откриват свои собствени ценности.

 

8. Груповият аналитик преценява вероятността всеки нов потенциален член на групата да извлече полза от груповите процеси. Ако не е вероятно групата да е от полза трябва да се обсъдят други терапии.

 

9. Груповият аналитик ясно формулира целите на групата и методите й на действие.

 

10. Груповият аналитик и членовете на групата установяват помежду си връзка, в която има отчетливи, асиметрични роли, които способстват отношенията на пренос.

Едно от значенията на тази връзка е, че груповият аналитик е в позиция на авторитет спрямо членовете на групата и не може никога да използва тази връзка за финансова, политическа или сексуална полза. Това правило е валидно и след напускането на член на групата.

11. При извън сесийни групови събития, които не са част от продължаващ групов процес (открити сесии, публична психодрама и пр.), груповият аналитик пояснява дали основната им цел е терапевтична, образователна, рекреационна или друга, така че членовете на групата да бъдат уведомени.

 

12. Груповият аналитик съобразява и действа дискретно и с внимание при случайни социални контакти, които възникват извън групата.

13. Търговски взаимоотношения между груповия аналитик и членовете на групата (изключая тези от самата групова работа), които не са установени преди началото на груповата работа не се насърчават.

 

14. Груповият аналитик се грижи за своето физическо и умствено здраве като не позволява на заболявания да пречат на работата му/й.

1. The goal of the Group Analyst is to serve each member of the group and the group as a whole, protecting and restoring the dignity of the group members.

 

2. The Group Analyst must lead the group democratically, cultivating the free expression of group ideas and feelings.

 

3. The Group Analyst should coordinate the group in such a way that the members are respected for their economic, social, cultural, political, religious and gender and age differences.

 

4. The Group Analyst must assume responsibility, both within and outside the group, for his/her part in the results of the work proposed.

 

5. The Group Analyst must make his/her work philosophy and curriculum vitae (limited to professional information) available to group participants as well as the public at large.

 

6. The Group Analyst must be aware of his/her own prejudices, to avoid wounding the dignity of any of the group members. This attitude will also help the group members become more conscious of their own prejudices.

 

7. The Group Analyst should never impose his/her own values on the group, but rather help the members find their own.

 

8. The Group Analyst must consider every potential new group member’s likelihood for benefiting from the group process. If it is not likely to be beneficial, other therapies should be considered.

 

9. The Group Analyst must clearly state the group objectives and operating methods to all group members.

10. The Group Analyst and the group participants establish a connection comprised of distinct, asymmetrical roles, which fosters transferential relationships. This means, among other things, that the Analyst gains a position of power over the group members, which must never be exploited for financial, political or sexual gain. This remains true even after a member has left the group.

 

 

11. At isolated group events, which are not part of the continuity of a process (open sessions, public psychodramas, etc.), the Group Analyst must indicate whether the primary objective is therapeutic, educational, recreational or otherwise, so that the members do not participate uninformed.

 

12. The Group Analyst must consider and act with discretion and care in any occasional social contacts which occur outside the group.

 

13. Commercial relations between the Group Analyst and members of the group (excluding those entailed in the group work itself) not already established before the outset of the group work are discouraged.

 

14. The Group Analyst should take care of his/her physical and mental health, thus preventing illness from interfering with his/her work.

II. Професионално обучение II. Professional Training
1. Груповият аналитик трябва да има адекватно научно и методологическо обучение от официално и професионално призната образователна институция.

 

2. Обучението на груповия аналитик като допълнение към теоретичното му образование включва и практическа супервизия.

3. Препоръчително е за всички групови аналитици без значение каква е основната им професия като част от обучението им да минат през лична психотерапия.

 

4. В случай на професионално колебание груповият аналитик обсъжда въпросите със свой приблизително равен по опит колега (алтер-визия или ко-визия) или с по-опитен колега (супервизия) в подходящо време и място.

5. Груповият аналитик се стреми професионалните му/й знания постоянно да са на съвременно ниво и ги използва, за да подобрява своята работа.

1. The Group Analyst must have adequate scientific and methodological training from an officially and professionally recognised educational institution.

 

2. A Group Analyst’s education must include, in addition to theoretical learning, supervised practical experiences.

 

3. It is recommended that all Group Analysts, regardless of their anchor profession, undergo a personal psychotherapeutic process as part of their training.

 

4. In the case of professional uncertainty, the Group Analyst should address questions with a peer (“alter-vision” or “co-vision”) or more experienced colleague (supervision) at an appropriate time and place.

 

5. The Group Analyst should seek to keep his/her professional knowledge continually up to date and use this knowledge to improve his/her work.

III. Поверителност III. Confidentiality
1. Груповата поверителност, извън задължителността й за груповия аналитик се отнася и до останалите членове на групата. Следователно груповият аналитик напомня на групата значението на поверителността едновременно за защита на социалния образ на членовете й и също така за установяване на необходимото доверие за добра групова работа. Груповият аналитик съветва групата относно границите на абсолютната поверителност.

2. Груповият аналитик защитава анонимността на групата и членовете й при всякакви обстоятелства.

 

3. Груповият аналитик уведомява групата при влизането в нея на потенциален нов член.

 

4. Груповият аналитик обяснява целта на всяко документиране на сесии (аудио или видео записи) и може да прави такова документиране след одобрение от членовете на групата.

1. Group confidentiality, beyond the Group Analyst’s formal attitude, should extend to the other group members. Therefore, the Group Analyst should remind the group of the importance of confidentiality, both for the social protection of the members as well as in order to establish the trust necessary for good group work. The Group Analyst should also advise the group about the limits of absolute confidentiality.

 

2. The Group Analyst must protect the anonymity of the group and its members at all times.

 

3. The Group Analyst must announce the entrance of any potential new member to the group.

4. The Group Analyst should explain the purpose of any occasional registers of the sessions (audio or video tapes) that may occur, and only proceed with such recordings after approval of the group members.

 

IV. Отношения с колеги IV. Relations with Colleagues
1. Всякакви изявления на груповия аналитик за негови/нейни колеги трябва да е етично и уважително и да се ограничава до технически или професионални съображения. Лични коментари да бъдат избягвани, освен ако чрез тях се сочат неетични практики.

 

2. В случай на неприемливо поведение от колега груповият аналитик отправя неговите/нейни критики към подходящия институционален или професионален форум, в който има технически и административни възможности за поправяне на ситуацията.

 

3. При организиране на професионални срещи груповият аналитик се държи демократично и дава равна възможност на колеги с различни възгледи.

1. Any pronouncements made by a Group Analyst about his/her colleagues should be ethical and respectful, limited to technical or professional concerns. Personal comments should be avoided, unless doing so would serve to condone unethical practices.

 

2. In the case of inappropriate conduct on the part of a colleague, the Group Analyst should direct his/her criticism to the appropriate institutional or professional forum, where the technical and administrative conditions necessary to correct the situation exist.

 

3. As an organiser of professional meetings, the Group Analyst should conduct him/herself democratically, giving equal opportunity to colleagues with differing lines of thought.