Обучение 2018

Българското общество по групова анализа и групови процеси и Университет „Зигмунд  Фройд“, Виена

набират кандидати за

Международна обучителна програма по психоанализа и групова анализа

Какво?

Българското общество по групова анализа и групови процеси съвместно с Университет „Зигмунд Фройд“, Виена провежда специализирана 4-годишна обучителна програма по психоанализа и групова анализа. Успешното завършване на програмата води до придобиването на професионална квалификация психоаналитик и групов аналитик и издаване на съвместна диплома на БОГАГП и SFU.

Обучението е специализирано и се осъществява от международен екип от обучители, тренинг аналитици и супервизори. Обучението се състои от лична обучителна анализа, теоретична подготовка, личен опит в група чрез метода на груповата анализа, клинична практика под супервизия и литературни семинари. Теоретичната част се провежда изцяло на английски език. Останалите части от обучението се провеждат на български и английски език. Обучението се осъществява в София.

Одобрените за участие в програмата кандидати стават анализанти на БОГАГП и асоциирани членове на обществото.

За кого е предназначена програмата?

Програмата е подходяща за всеки, който има интерес от професионално обучение, предоставящо възможност за едновременно усвояване на теорията и практиката на индивидуалния и груповите подходи в психоанализата, r което води до придобиване на знания, професионални умения и квалификация. Обучението в програмата изисква способност за дългосрочно посвещаване и нагласа към преминаване през задълбочен обучителен процес и личностно изследване.

Изисквания към кандидатите

– Завършена магистърска степен в областта на хуманитарните, социалните или хуманните науки; (При определени условия се допускат и кандидати от други области на университетско образование.)
– Отлично владеене на английски език.

Как да кандидатствате?

Кандидатстването става с представянето на следните документи:
– Попълнен формуляр за кандидатстване по образец (попълва се на английски език).
Задължителни приложения към формуляра за кандидатстване:
– Сканирана/и диплома/и за висше образование (прилагат се дипломи от всички придобити до момента нива на висше образование, вкл. докторска степен);
– Сканирани дипломи за професионално обучение в областта на други направления на психотерапията (ако е приложимо).
Броят на местата в програмата е ограничен.

Може да кандидатстване онлайн тук.
Формуляр
за кандидатстване през имейл може да изтеглите оттук.

Формулярът за кандидатстване – и при двата начина – се попълва на английски език. Придружаващи документи и при двата начина на кандидатстване се изпращат, в отделен файл всеки, напр. цялата диплома за завършена магистърска степен сканирана в един файл, на groupanalysis.bg@gmail.com. Те се предоставят на езика, на който са издадени, ако той е български или английски. В случай на документ на друг език, се представя превод на български или английски език.
Попълвайки формата за кандидатстване, се съгласявате данните Ви да бъдат съхранявани и обработвани съгласно GDPR регулацията на ЕС.

Срок за кандидатстване

Заявки за включване в програмата се приемат до 28 октомври 2018 год.

Как избираме участниците?

Изборът на кандидати за включване в обучителната програма се осъществява след внимателна преценка на личните и професионални качества на кандидатите, на два етапа.

Първият етап е първоначален подбор по документи. Одобрените на този етап кандидати ще бъдат информирани за резултата до 2 ноември 2018 год. Те ще бъдат поканени на индивидуално (screening / take-in) интервю с двама обучаващи аналитици, което ще се проведе на 23-24 ноември 2018 год. в София.

Вторият и окончателен етап e потвърждаване на одобрението на кандидата за включване в обучителната програма. То ще се извърши до 3 декември 2018 год.

Цена на обучението

Цената на предлаганото обучение е съобразена със стандарта в България и съпоставима с аналогични обучения. Същевременно тя е многокомпонентна и индивидуална спрямо различните участници. Формира се на базата на единна за всички участници такса за теоретичните семинари и груповата работа чрез метода на груповата анализа. Към нея се добавя индивидуалната част за всеки участник свързана с лична обучителна анализа (от 1-вата година на обучение) и супервизията на клиничната практика (от началото на 3-тата година на обучение).
размерът на таксата за теоретичните семинари и груповата работа ще бъде обявена след първия етап на подбор на кандидатите.
Практиката ни с формиране на таксата от първата обучителна група (2009-2013) беше изцяло съобразен с местния стандарт у нас.

Предварителни дати на семинарите през учебната 2018-19 година

Теоретичните семинари ще се провеждат в три или четири блока годишно от 7- или 5-дневни семинари. Напр. през февруари, юли и септември и декември. Литературните семинари ще се провеждат текущо в София, веднъж или два пъти месечно.
Предварителен график на семинарите, както и темите, които ще бъдат обсъждани в тях ще бъдат обявени най-късно до 3 декември 2018 година.

За информация и въпроси

groupanalysis.bg@gmail.com / +359(0)888952500